Hvordan jobber vi med bærekraft

Arbeidsmiljø

Rotasjon på arbeidsoppgaver
Vi sørger for at de ansatte har varierte arbeidsoppgaver for å unngå belastningsskader og øke trivselen.

Anerkjenne miljøresultater
Vi skal huske på å anerkjenne små og store seiere i miljøarbeidet, for eksempel når virksomheten har nådd et av sine miljømål

Oppfølging av arbeidstakere
Vi skall fokusere på langsiktig skadeforebyggende arbeid og sikre tett oppfølging og arbeidstilpasning som f.eks tilpasset utrustning som underletter arbeidet.

Belønning
Vi gir tilbakemeldinger, anerkjennelse og positiv oppmerksomhet for arbeidet som utføres, samt muligheter til å utvikle seg gjennom nye arbeidsoppgaver eller kompetansehevende tiltak.

Lederskap
Vi dyrker frem en kultur for rettferdig, støttende og transparent miljø.

Fleksibel arbeidsmiljø
Vi sørger for å gi størst mulig grad av frihet og selvbestemmelsesrett over egen arbeidstid for de ansatte.

Kartlegging av arbeidsmiljøet
Vi setter av tid til å kartlegge og forbedre arbeidsmiljøet, samt tilpasse individuelle behov, vi er åpne for innspill fra alle ansatte.

Integrering og mangfold:

Bedrifter ivaretar flerkulturelle hensyn og livssyn. Vi jobber for en multikulturell arbeidskultur.

Helse:

Vi bidrar til en bedre folkehelse over hele landet.

Avfall

Antall kontormaskiner
Vi reduser antall kopimaskiner, printere og andre kontormaskiner til et minimum.

Digitale signaturer
Vi skall i størst mulig grad inngå en avtaler med leverandører/kunder om at dokumenter kan signeres elektronisk.

Kartlegging og lagring av farlig avfall
Vi jobber med kartlegging hva virksomheten har av farlig avfall og sørg for at det farlige avfallet og emballasje med rester av farlig avfall deponeres ihht gjeldende regler.

Brukte møbler
Vi kjøper brukte møbler og arbeidsredskaper fremfor nye, og gi bort eller selg gammelt utstyr fremfor å kaste.

Gammelt elektronisk utstyr
Vi leverer gammelt elektronisk utstyr som ikke er i bruk til gjenvinning, og oppfordrer ansatte til å levere fra seg gammel elektronikk de har hjemme.

Gjenbruk
Vi jobber stadig med innføring av rutiner for gjenbruk av kontorrekvisita som IKT-utstyr, permer, dokumentmapper, plastmapper og liknende.

Tonerkassetter
Retur av tonerkassetter er inkludert i avtale med leverandør.

Markedsmateriell
Vi reduser mengden papirbasert markedsmateriell og motta produktkataloger og tidsskriftabonnementer mest mulig elektronisk.

Elektroniske og digitale verktøy
Vi leser e-poster og sakspapirer på skjerm i stedet for å ta utskrift, og håndter dokumenter mest mulig elektronisk.

Innkjøp

Brukt Elektronikk
Vi prøver sa langt det lar seg gjøre å kjøpe brukt elektronikk når det er behov for å kjøpe eller erstatte elektroniske produkter.

Refillprodukter
Vi benytter refillprodukter der dette finnes.

 

Transport

Reise avstander
Vi jobber med at redusere reiseavstand ved at engasjere mest mulig lokale leverandører, ansatte og oppfordrer til samreise der dette er hensiktsmessig.

Sykkelvennlig arbeidsplass
Vi har tilrettelagt for sykkelvennlig arbeidsplass.

Hjemmekontor
Vi legger til rette for hjemmekontor for ansatte.

Møter og konferanser
Vi har møter og konferanser på video i størst mulig grad eller lokaler med gode kollektive transportmuligheter.

Tjenestereiser
Vi oppfordrer til bruk av sykkel, elsykkel eller kollektivtransport på tjenestereiser.

 

FysioRettHjem imøtekommer FNs bærekrafts mål ved følgende punkter:

 

  • God helse og livskvalitet: FysioRettHjem jobber med å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
  • Likestilling mellom kjønnene: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet
  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst: FysioRettHjem fremmer varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
  • Industri, innovasjon og infrastruktur: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon
  • Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige
  • Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

 

FysioRettHjem går heller ikke konflikt med noen av de øvrige bærekrafts målene.

Les mer: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Vi ønsker deg velkommen til FysioRettHjem! Fra venstre: fysioterapeut Lena Richter,  CS Customer Succes Wilhelm Silseth, Salg og Markedsansvarlig Nader Andreas Fahim og fysioterapeut Pontus Jesper Björn. (foto: Timo Opara)