FysioRettHjem drives av og å følge følgende etiske prinsipper.
FysioRettHjem vil informere alle ansatte og underleverandører
om bruken av disse prinsippene. Formålet med
FysioRettHjem etiske regler er å sikre en god etisk praksis og
definere felles standarder for ansatte i FysioRettHjem. De
etiske reglene gjelder alle ansatte. Ansatte skal utføre sine
oppgaver og opptre på en måte som ikke skader selskapets
omdømme og tillit til kundene. Faglige kunnskaper og faglig
skjønn skal ligge til grunn i rådgivning og tjenesteyting.

FysioRettHjem
Etiske retningslinjer

Profesjonalitet

Utføre sine aktiviteter på en måte som gjenspeiler bransjen på en gunstig
måte.

Integritet

Gjennomføre sine forretningsaktiviteter med integritet og unngå atferd som
er villedende eller misvisende.

Kompetanse

Utføre alle behandlinger gjennom autoriserte fagfolk.

Nøyaktighet

Være nøyaktig i all kommunikasjon med relevante parter i oppdraget og
ivareta lovpålagt journalføring.

Interessekonflikter

Tilstrebe for å forhindre interessekonflikter internt og eksternt.

Konfidensialitet

Respektere all konfidensiell informasjon i alle oppgaver og oppdrag vi tar på
oss.

Lojalitet

Betjene sine ansatte og kunder, leverandører på en ryddig og lojal måte.

Offentlig interesse

Utføre sine aktiviteter med respekt for allmennhetens interesse.