Vilkår og betingelser

GENERELT

Disse betingelsene gjelder for alt salg av tjenester gjennom FysioRettHjem sin plattform. Betingelsene utgjør, sammen med din bestilling, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Din bestilling bekreftes gjennom en ordrebekreftelse, senere omtalt som «bekreftelse» eller «Bestillingen».

For å handle med kredittkort på Fysiretthjem.no må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig til å handle på dine vegne. Forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpsloven som vil ivareta dine rettigheter og plikter ved kjøp, hvis de ikke er omhandlet av våre Vilkår og Betingelser.

 

1.        PARTER

OnCall AS, heretter kalt FysioRettHjem, Oscars gate 81, 0256 Oslo, registrert i Brønnøysund-registeret med org.nr: 922 150 575, telefon: 9575 9999, e-post: post@fysioretthjem.no blir i det følgende benevnt «vi», «vår» eller «oss». Kunden er den person som er oppgitt som kunde i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».

 

2.        BESTILLING- OG AVTALEPROSESS 

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. FysioRettHjem er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk eller vår markedsføring. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere pkt. 8.

Når vi mottar din bestilling vil vi automatisk sende en bekreftelse til deg. Les nøye gjennom bekreftelsen når du mottar denne og om den er i overenstemmelse med din bestilling.

Avvik mellom din bestilling og bekreftelse anses som et nytt tilbud fra oss som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 6.

 

3.        OPPLYSNINGER GITT I NETTBUTIKK

FysioRettHjem tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter og tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling, eller del av denne, dersom tjenesten ikke er tilgjengelig. Ved utilgjengelighetsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få mulighet til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 

4.        PRISER

Alle priser er unntatt merverdiavgift, iht Merverdiavgiftsloven. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

 

5.        BETALING

Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling. Du vil motta informasjon ved eventuell kansellering. Belastning av kort skjer først når bestillingen er bekreftet. Bestillingen vil ikke være gyldig hvis din bank eller ditt kredittkort mangler dekning.

 

6.        LEVERING OG FORSINKELSE

Levering av tjenestene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i Bestillingen. FysioRettHjem har risikoen for at tjenesten skal bli levert når bestillingen har gått gjennom. Dersom leveransen av tjenestene blir forsinket eller forstyrret vil vi gi deg informasjon om det så fort vi får kunnskap om det, sammen med informasjon om endringer og eventuelt når levering kan skje.

 

7.        OPPMØTE

Dersom du unnlater å stille ved oppgitt adresse til avtalt tid, vil FysioRettHjem fakturere timen i sin helhet.

 

8.        ANGRERETT

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du kansellerer senest 1 time før timen finner sted, angreretten er i gjeldende øyeblikk utvidet for å kunne kansellere ved symptomer eller akutt luftveisinfeksjon, dette gjelder både for kunden og FysioRettHjem. Når det gjelder Video-Chat, kan kunden kansellere 24 timer før timen finner sted. Ved kansellering innenfor gitt tidsfrist, vil betalt beløp for bestillingen bli refundert.

Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar din kansellering.

Hvis timen ikke er kansellert innen tidsfristen for angrerett, vil FysioRettHjem fakturere timen i sin helhet.

Ved symptomer eller konstatert luftveisinfeksjoner hos kunden eller hos FysioRettHjem sine terapeuter skal timen kanselleres.

 

9.        REKLAMASJON

Dersom våre tilknyttede terapeuter kommer senere enn 15 min fra avtalt tid iht Bestillingen kan du avhengig av omstendighetene kreve erstatning i form av et prisavslag.

Reklamasjonssaker skal meldes skriftlig til post@fysioretthjem.no . Dette må skje innen rimelig tid etter at du har oppdaget feil eller mangel ved tjenesten. FysioRettHjem vil behandle og skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.

 

10.      TAP SOM FØLGE AV TJENESTEN

FysioRettHjem er kun ansvarlig for tap/erstatning dersom det er påvist feil eller mangler ved tjenesten. Dette gjelder likevel ikke hvis årsaken skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

 

11.      PERSONVERNOPPLYSNINGER 

Viser til våre retningslinjer for personvernopplysninger her.

 

12.      UTESTENGING

FysioRettHjem forbeholder seg retten til å utestenge kunde fra å benytte våre tjenester dersom de har utvist uakseptabel oppførsel mot en eller flere av våre terapeuter. Betaling for bestilte timer returneres ikke. Tilsvarende gjelder dersom en av våre tilknyttede terapeuter skulle utvise uakseptabel oppførsel mot en eller flere av våre kunder.

 

13.      TVISTER

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, skal saken først bringes inn for Forliksrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk lov. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i saksøktes hjemting.